Privacyverklaring

  • Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe verwerkt persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, vanwege de betaling van uw contributie. De gegevens die wij van u verwerken zijn de letter(s) van voornaam, achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer.
  • Naast persoonsgegevens van onze leden verwerken wij voor bestuursleden en vrijwilligers aanvullende persoonsgegevens namelijk e-mail en telefoonnummer. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.
  • Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe verwerkt persoonsgegevens zodat het mogelijk is om contact op te nemen (mail, telefoon, post), informatie te verzenden, contributie te innen, ledenbestand bij te houden en op door u gestelde vragen te antwoorden. Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  • Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en onze dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
  • Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe (pbdeknipe@hotmail.com).
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe maakt via de website www.deknipe.frl geen gebruik van cookies.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via pbdeknipe@hotmail.com. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

%d bloggers liken dit: