Joodse begraafplaats

Sinds het einde van de 16 de eeuw hebben er continu Joden in Nederland gewoond. Ook in Friesland; vanaf 1850 in Heerenveen. Hun aantal was steeds beperkt. Eerst vormden zij een  zelfstandige gemeente en later behoorden zij tot de Joodse gemeente Sneek.
In de gemeente Heerenveen bevinden zich twee Joodse begraafplaatsen. De Knipe is de oudste van de twee 1860; die van Oranjewoud dateert van 1883; daar kan nog steeds worden begraven. Deze begraafplaatsen zijn eigendom van het NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap).
De Joodse begraafplaats in De Knipe was in gebruik tussen 1860 en 1893. De eerste steen dateert van 1860 (Mozes Samuels). De laatste steen dateert van 1893 (Yzaak Mozes).

In het Jodendom is eeuwige grafrust een vereiste, waarbij de wederopstanding in Messiaanse tijden het uitgangspunt is. De bron hiervoor is de Hebreeuwse Bijbel; Tenach. De eeuwigdurende grafrust wordt door de Nederlandse Staat gewaarborgd sinds 1814.

De twee handen op een grafsteen geven aan dat hier een nazaat van Aaron ligt, die vroeger dienstdeed als priester in de Tempel in Jeruzalem. Zo’n priester – in het Hebreeuws: Cohen – zegent het volk met gespreide handen. Vandaar dit ornament op de grafstenen van een Cohen. Dit ziet men wereldwijd.

De steen met de afbeelding van de schenkkan heeft betrekking op de rustplaats van een Leviet. Een Leviet was verantwoordelijk voor de tempeldienst. Ook tegenwoordig wordt tijdens Joodse feestdagen het ritueel van water gieten over de handen van de Cohen (priester) nog steeds gedaan.

Joodse 2

De Hebreeuwse tekst op Joodse grafstenen begint bijna altijd met dezelfde tekens:

Ze staan voor PN. – Po Niqbar- (Hier ligt begraven)
Soms ook PT. – Po Tamoen – (Hier is verborgen)

Vaak eindigt de Hebreeuwse tekst met de vijf tekens zoals op deze zerk te zien is.

Ze staat voor TNTBH
Tehi Nisjmato Tseroera Bitsoer Hachajim
“Moge zijn/haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven”

Met behulp van vele vrijwilligers zorgt de Stichting Boete en Verzoening met Israël en anderen ervoor dat de Joodse begraafplaatsen worden onderhouden.
In 2018 zijn op deze begraafplaats door vrijwilligers de stenen schoongemaakt en de letters hersteld.

%d bloggers liken dit: