Nieuwsberichten

Voorzieningen

Voor de totstandkoming van dit onderdeel van de dorpsvisie is er zo breed mogelijk gekeken naar het onderwerp voorzieningen. Er is zowel nagedacht over behoud van bestaande faciliteiten als het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Op dit moment wonen de mensen met veel tevredenheid in De Knipe. De wens is dan ook dat deze tevredenheid in de toekomst behouden blijft.

 • Het is belangrijk dat in De Knipe een basisschool blijft. Een school is het hart van het dorp.
 • MFA De Barte is een belangrijke spil in het dorp waar ook nu al tal van activiteiten georganiseerd worden.
 • De Knipe beschikt over een warme bakker. Het is wenselijk dat die in De Knipe blijft, misschien met uitbreiding van een koffie/lunch corner.
 • Café de Knyp moet een bestemming blijven voor dorpsactiviteiten zoals biljart, klaverjassen, toneel, vergaderingen en diverse feesten. Wellicht is het mogelijk dat in de zomermaanden het terras van het café eerder opengaat om zo fietsers te kunnen voorzien van een consumptie. Dit vergroot de aanloop en levendigheid in het dorp.
 • De SRV-wagen: Winkel aan huis, rijdt twee keer per week door De Knipe. Het is wenselijk dat deze voorziening blijft bestaan.

De groep betrokken Knypsters die met het thema voorzieningen bezig is geweest hebben ook nieuwe ideeën voor voorzieningen op weg naar 2033……U kunt hierbij denken aan:

 • Een pinautomaat. Ondanks dat er veel digitaal gaat blijft de behoefte aan contant geld zeker bestaan. De Rabo was bereid om een stand alone pinautomaat te plaatsen, maar vond geen goede locatie. Bij een supermarkt zou dat wel kunnen.
 • Een supermarkt. Het is wenselijk dat er een supermarkt in het verzorgingsgebied van De Knipe komt. In het dorp zou het mooiste zijn. Een alternatieve locatie zou (in) het pand van Bos Tuin en Dier kunnen zijn. Dat zou ook voor de inwoners van Skoatterwâld een mooie locatie zijn.
 • Een sporthal. De Knipe is een bijzonder actief en met name ook een sportief dorp. De drie grootste sportverenigingen te weten: Kinea, Read Swart en Pauwenburg hebben de beschikking over een mooi sportpark. Deze sportverenigingen hebben een aantrekkende werking op jeugd en volwassenen in de omringende dorpen en zelfs uit de grotere plaatsen als Heerenveen. Voor het behoud van die aantrekkelijkheid zou een uitbreiding met een sporthal geweldig zijn.
 • Asfalteren wandelpad. De Knipe ligt midden in een landelijk gebied en op loopafstand van de bossen van Oranjewoud. Om naar die bossen te komen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de onverharde paden langs de ijsbaan van beneden Knipe, die ligt bij de nieuwbouw-zuid. Dit pad loopt tot aan het water, waarna deze rechts aansluit op het fietspad dat naar Oranjewoud leidt.
  Alhoewel dit pad zeer geschikt is voor wandelaars, hardlopers en mountainbikers is het voor ouderen/mindervaliden niet goed begaanbaar. Het zou dan ook mooi zijn dat er een verharde aansluiting zou komen vanaf nieuwbouw-zuid, langs het speelveld en de ijsbaan op het bestaande fietspad. Door maar één zijde van verharding te voorzien, blijft er nog steeds een leuke mountainbike en hardloop route bestaan.
 • Zwemstrand. De Knipe wordt in ruime mate omgeven door water, echter niet allemaal geschikt voor zwemrecreatie. Door de survivalrunvereniging en een kleine groep jongeren wordt weleens gebruik gemaakt van het bruggetje over de afsplitsing van de Compagnonsvaart, waar deze een bocht maakt naar de Prinsenwijk. De vaart is daar dermate diep dat er van de brug gesprongen kan worden en er is een klein stukje gras, een picknickbank en een stukje bos. Het zou mooi zijn als er in deze bocht een klein zand/zwemstrandje gemaakt zou kunnen worden, zodat men er zomers kan recreëren. Mogelijk kan de bocht iets vergroot worden, zodat dit wat meer ruimte biedt voor vertier.

De dorpsvisie is een levend document. Dat wil zeggen: het is een visie voor de komende 15 jaar. Maar wat er gaat gebeuren is een beetje koffiedik kijken. De dorpsvisie is dan ook geen programmaboek, maar een leidraad. Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Concrete stappen die we gaan zetten:

 • Bekijken of het wenselijk is een werkgroep te formeren die nauw contact houdt met de school (De Basis/Gemeente) en ouders uit het dorp en omliggende dorpen om de continuïteit van het aantal leerlingen te waarborgen. Bijvoorbeeld door het actief benaderen van nieuwe gezinnen die in De Knipe komen te wonen middels folder/persoonlijk contact.
 • Bekijken of het plan van een sporthal haalbaar is. Leden van Kinea hebben al voorstudies gemaakt. Wellicht kunnen de andere sportverenigingen hierbij aanhaken.
 • Contact opnemen met Staatsbosbeheer om te informeren naar de mogelijkheid van het asfalteren van het wandelpad.
 • Contact opnemen met de Gemeente of er een mogelijkheid is om de huidige zwemplek iets uit te breiden.
 • Contact opnemen met de Gemeente over de mogelijkheid tot het vestigen van een supermarkt in het pand van Bos Tuin en Dier.

Wonen

De visie omtrent wonen is tot stand gekomen door middel van een brainstormsessie binnen een werkgroep van vijf dorpsbewoners, hun eigen ervaringen, verhalen van bekenden uit het dorp en op basis van de dorpsenquête die in 2015 gehouden is.

Uit die enquête blijkt dat de woontevredenheid in De Knipe groot is. Over de woningbeschikbaarheid is men minder te spreken. Het aantal woningen in De Knipe wordt geschat op ruim 600, voor het overgrote deel zijn dat koopwoningen. Er zijn 53 huurwoningen, allemaal in eigendom van woningcorporatie Accolade in Heerenveen. Het aanbod van huurwoningen en starterswoningen is te klein.

Ruim 60 % van de inwoners van De Knipe geeft in de enquête aan dat een nieuwbouwwijk een goede manier is om de voorzieningen op peil en de school in De Knipe open te houden.

De huurwoningen en appartementen bedoeld voor senioren, worden momenteel niet meer allemaal bewoond door de doelgroep. De afspraken daarover in het verleden gemaakt, worden niet meer nagekomen door de wooncorporatie.

Visie 2033
In 2033 is De Knipe-Noord aan de westkant van de nieuwbouwwijk uitgebreid. Daar staan koopwoningen in een lagere prijsklasse en huurwoningen voor starters. Ook is er in De Knipe plaats voor ouderen die in de Knipe willen blijven wonen, maar kleiner behuisd.

Door de uitbreiding van het dorp is het goed mogelijk de voorzieningen op peil en de school in De Knipe open te houden.

Concrete stappen die we gaan zetten
We nemen contact op met de wooncorporatie om de afspraken uit het verleden nog eens te bespreken. Wellicht kan er in de toekomst weer rekening gehouden worden bij het toewijzen van huurwoningen en appartementen. Zodat woningen die bedoeld zijn voor ouderen ook door de doelgroep bewoond worden.

We gaan de mogelijkheden onderzoeken wat betreft eventuele nieuwbouw in De Knipe. Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Tijdelijke afsluiting overkluizing De Knipe

Maandag 21 tot en met zondag 27 oktober 2019 (herfstvakantie) wordt de kruising Overkluizing tijdelijk afgesloten voor werkzaamheden. Samen met een bewonersgroep is er een plan opgesteld om passende verkeersremmende voorzieningen te treffen.

Klik hier voor een grotere weergave

Wat gaat er gebeuren?
Aannemer KWS gaat aan de slag met de aanleg van reflecterende belijning aansluitend bij de remmende obstakels. Op deze wijze willen we het verkeer dwingen De Knipe langzamer in te rijden. Met de betonbakken en aangepaste inrichting komt de gemeente bewoners tegemoet in hun wensen een veiliger gevoel te hebben voor fietsers en voetgangers die de kruising moeten benaderen en/of oversteken. Er is een omleidingsroute ingesteld voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Uiteraard wordt de omleidingsroute aangegeven met gele borden. Vanaf maandag 28 oktober is de kruising weer open. Dan kan het zijn dat u nog enige hinder ondervindt, omdat er nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

Hulpdiensten en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel over de kruising.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eeuwe de Vries, projectleider van de gemeente Heerenveen. Hij is van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 140513 of e.devries2@heerenveen.nl.
Of u kunt contact opnemen met Oene Willem van der Woude, projectleider KWS via 06-50226191.

Wegwijzers krijgen najaarsbeurt

Nu De Knipe zo’n prachtige weg heeft gekregen vielen de groen uitgeslagen wegwijzers wel erg uit de toon. Vandaar dat Marjan Steenstra en Gerda Baron van het bestuur van Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” met een emmer sop en een huishoudtrap door het dorp fietsten en ervoor zorgden dat de bordjes weer stralend wit zijn.

De Knypster Merke 50+ jûn

Skriuwer / ferteller Douwe Kootstra sil optrede mei de Knypstermerke 50+ jûn. Ferline wike koene jo yn De Compagnon lêze oer it optreden fan de muzykmannen “Wiltsje fan Peazens”. Tegearre mei Douwe  wurdt dit grif wer in hiele moaie ôfwikseljende jûn. Douwe Kootstra is net alhiel ûnbekend mei De Knipe. As begjinnend skoalmaster en skriuwer skreau hy de revu foar  it 50-jierrich jubileum fan de plattelânsfroulju (Vrouwen van Nu)  ôfdieling De Knipe, tegearre mei Popke Popma. Die revu waard mei sukses  útfierd troch de Knypster dames sels, yn gearwurking mei Crescendo. Ûndertusken  hat Douwe al ferskate boeken skreaun, oer syn reizen om ‘e wrâld, in kadoboek foar de Fryske Boekewike en syn kollums foar it tiidskrift fan it Fryske Gea om mar wat te neamen. In hiel oar soarte boek is ” De wiete poes en oare ûnfoege folksferhalen”. As ferhalenverteller fan eigen ferhalen en fan oare ferneamde minsken trekt hy troch hiel Fryslân en dêrbûten. Hy wit hoe hy minsken mei syn (folks)ferhalen fermeitsje kin. It belooft in spesjale “smûke jûn” te wurden: Die kombinaasje fan Douwe Kootstra mei de muzikanten fan Wilstje.

Douwe Kootstra

Oproep: Garage sale 13 april

Op zaterdag 13 april 2019 gaan we weer een garage sale houden. Iedereen uit De Knipe en het Meer kan zich voor dit evenement aanmelden. Vanuit je eigenhuis of garage ga je dan je spullen verkopen tussen 9:00 en 12:00 uur. Vorig jaar hadden we 32 aanmeldingen en was de sale een groot succes. De tijden zijn op verzoek iets aangepast, de verkoop is nu alleen ‘s morgens.

Schrijfactie Amnesty

Zondagmiddag! (dus niet zoals vermeld in dit krantenartikel op zaterdag 9 dec) is de schrijfactie van Amnesty International in De Knipe. Tussen 17.00 en 22.00 uur is een ieder welkom om mee te schrijven.

%d bloggers liken dit: