Maand: <span>oktober 2019</span>

Heerenveen ’n Gouden Plak

Mogelijk heeft u het al gelezen in het Trots Magazine wat onlangs als bijlage bij de Groot Heerenveen huis-aan-huis is verspreid. Heerenveen ’n Gouden Plak, de regiomarketing-organisatie van de regio Heerenveen, heeft ons gevraagd om een Gouden Plak te plaatsen bij een plek in onze omgeving waar wij trots op zijn. Dit is onderdeel van de TROTS campagne van de organisatie. Ook vindt u posters (binnenkort) op verschillende plekken in de regio, zoals in bushokjes, op het station en in de dorpskranten.
Met deze TROTS campagne wil regio Heerenveen ’n Gouden Plak laten zien wat voor mooie plekken we in onze eigen regio hebben. Daarmee willen ze de trots op de eigen regio van ons als inwoners en ondernemers vergroten.

Houdt onze website en/of sociale media in de gaten om te kijken waar wij de Gouden Plak hebben geplaatst. Onze keus:

speeltuin Knypsterwille aan de Spinner

Komt u een Gouden Plak tegen? Maak een foto, deel deze via social media en tag
@ngoudenplak. Heeft u een andere plek waar u trots op bent? Verplaats de Gouden Plak dan naar deze plek, maak een foto, deel deze online en tag @ngoudenplak.

Wilt u meer informatie over de regio of over de organisatie regio Heerenveen ’n Gouden Plak? Bezoek dan de website www.ngoudenplak.nl

Duurzaamheid

Deze visie is het resultaat van overleg tussen een aantal betrokken dorpsbewoners die affiniteit met het onderwerp duurzaamheid hebben. Er verandert veel op het gebied van duurzaamheid. Maar het is moeilijk om nu te bepalen wat er over 15 jaar gaat gebeuren. We hebben nu eenmaal geen glazen bol om in de toekomst te kijken. Eén visie hoe het er over 15 jaar moet uit komen te zien hebben we daarom niet. Daarom doen we vanuit de werkgroep vooral een oproep om samen mee te denken en te werken aan een duurzame toekomst voor De Knipe.

Concreet
Natuurlijk hebben we wel een aantal ideeën voor de toekomst zoals meer duurzame woningen in De Knipe, meer biodiversiteit en inspelen op klimaatverandering. Maar we beginnen met kleine stappen door een aantal activiteiten te organiseren, we doen daarmee ervaring op en hopen zo meer dorpsbewoners te betrekken. Ook willen we kijken welke verenigingen, ondernemers en organisaties (zoals de school) mee willen denken en doen.

Enquête
Begin dit jaar hebben we al een enquête gehouden en hebben we een goed beeld kunnen krijgen wat er leeft onder de inwoners als het gaat om duurzaamheid, althans bij hen die de enquête ingevuld hebben. De resultaten hebben we in afgelopen maart al in De Compagnon geplaatst en gepresenteerd bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang, afgelopen 20 maart. Wij zijn als werkgroep in ieder geval erg tevreden met de enthousiaste reacties en het aanbod van velen om bij te dragen aan een duurzaam dorp voor de toekomst.

Activiteiten
We willen regelmatig Tips&Trics plaatsen in De Compagnon. Ook denken we er aan om een aantal activiteiten te organiseren, zoals informatiebijeenkomsten, meedoen aan de Duurzame Huizen Route en de landelijke Himmeldei (samen met de school en sportverenigingen). Verder willen we de mogelijkheden verkennen voor een Repair café.

Gelukkig hoeven we niet alles zelf te bedenken. Er is al veel materiaal beschikbaar onder andere op netwerkduurzamedorpen.nl en bij de Vereniging van Kleine Kernen. Daarnaast zijn de gemeente Heerenveen, onder andere met de nieuwe omgevingsvisie, en een aantal omliggende dorpen ook bezig met dit thema. Wellicht kunnen we hierin samen met hen optrekken.

Warmtescan
Knypster Grien biedt in maart de mogelijkheid om warmteverlies uit uw woning in beeld te brengen met een warmtebeeldcamera.

Contact
Mocht u op het thema duurzaamheid mee willen denken, doen, organiseren of heeft u leuke ideeën, neem dan contact op door te mailen naar duurzaamdeknipe@gmail.com of laat het weten via Plaatselijk Belang. Als u nieuwsgierig bent geworden en de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier .

Zorg en Welzijn

De visie omtrent Zorg en Welzijn is tot stand gekomen door middel van een brainstormsessie binnen een werkgroep van vijf dorpsbewoners, hun eigen ervaringen, verhalen van bekenden uit het dorp en op basis van een enquête. Deze enquête is afgenomen onder bezoekers van de koffieochtend van ‘De Knipe Actief’. Hieruit is de volgende visie ontstaan:

VISIE 2033
In het dorp De Knipe staat in 2033 de sociale cohesie nog steeds hoog in het vaandel, buren kijken nog naar elkaar om en er zijn diverse sociale activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. De inwoners voelen zich hier veilig en vertrouwd. Onder andere door goede (straat)verlichting en preventieve maatregelen (buurtpreventieapp, AED etc.).  Voor wie dat nodig heeft is er de juiste zorg aanwezig. In zorgcentrum De Knipe kunt u terecht voor vele vormen van zorg. Van thuiszorg tot fysiotherapie. Ook de buurthulp, een vrijwilligers initiatief vanuit de bewoners, is hier gevestigd en ondersteunt bewoners die net dat duwtje in de rug even nodig hebben. Gelukkig maar, want dankzij deze netwerken en het aanbod van seniorenwoningen is de Knipe een plek waar men zich thuis voelt en waar men “gezond” oud  kan worden. Een aantal concrete punten die hieruit naar voren komen zijn:

Sociale cohesie
Diverse sociale activiteiten zullen (blijvend) georganiseerd worden in de Knipe en toegankelijk zijn voor iedereen. Naar aanleiding van de enquête onder ouderen komt concreet naar voren dat activiteiten, zoals de koffieochtend behouden moet blijven.

AED’s
De wens voor de korte termijn is dat de AED locaties ook kenbaar worden gemaakt met groene bordjes in het dorp. (reeds gerealiseerd)

Zorgaanbod
Zorg moet bereikbaar en beschikbaar zijn voor alle inwoners van de Knipe. De wens is dat een huisarts, apotheek, 24-uurs (thuis)zorg, buurthulp en een fysiotherapeut in de toekomst (nog steeds) aanwezig is, in een toegankelijk zorgcentrum in de Knipe. De mogelijkheden qua locatie zouden onderzocht kunnen worden.

Huisvesting voor ouderen
Geschikte huisvesting voor ouderen is in de toekomst voldoende aanwezig. Ouderen moeten niet noodgedwongen verhuizen ten gevolge van een gebrek aan goede woningen. Alle ondervraagde ouderen geven ook nadrukkelijk aan dat ze graag in De Knipe willen blijven wonen. Ook voor deze wens zou het onderzoeken naar mogelijkheden qua locatie, animo etc. een eerste stap kunnen zijn.

Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Jeugd

De visie omtrent jeugd is tot stand gekomen door het beleggen van een drietal brainstormsessies. Tijdens deze periode zijn we actief op zoek gegaan naar input door onze ogen en oren open te houden in het dorp. Aangevuld met eigen ervaringen is de werkgroep gekomen op onderstaande.
Dat De Knipe een actief dorp is blijkt, naast alle sport(verenigingen), ook uit de hoeveelheid activiteiten die er plaats vinden. Het dorpsfeest en de stratenzeskamp zijn goede voorbeelden. Er is een groep oud-jeugdigen (Sjok 2.0) actief om activiteiten te organiseren voor henzelf en leeftijdsgenoten.

Visie 2033 “Voortbestaan van een actief dorp begint bij de jeugd”
Over 15 jaar is De Knipe een dorp waar jeugdactiviteiten plaatsvinden voor alle leeftijden van 0-18 jaar. Net als in 2019 is er een actieve groep jeugd; door te faciliteren en waar nodig te ondersteunen organiseren zij zelf activiteiten. Voor hen is De Knipe een prachtige plek om te wonen, te leven en wellicht oud te worden. Ze hoeven in ieder geval niet weg dankzij de starterswoningen die er binnen het dorp zijn. Met de aanwezigheid van een school en goede sportfaciliteiten kunnen jongeren er dan voor kiezen om in het dorp te blijven wonen.

Concrete stappen die we gaan zetten
Daarnaast is het wenselijk om de jeugd van 12 tot 18 jaar zelf mee te laten denken en te werken aan het vormgeven van deze activiteiten. Het is goed om de mogelijkheid te onderzoeken voor het vormen van een jeugdcommissie met jongeren. Hiervoor moet wel ruimte zijn. Daarvoor zou zoveel mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van de aanwezige organisaties/locaties in ons dorp zoals het Café, de consistorie of MFC de Barte.

Andere onderwerpen die voor jeugd belangrijk zijn komen ook aan bod in de andere visies. Denk aan betaalbare starterswoningen, sportfaciliteiten, en het voortbestaan van de school. Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Voorzieningen

Voor de totstandkoming van dit onderdeel van de dorpsvisie is er zo breed mogelijk gekeken naar het onderwerp voorzieningen. Er is zowel nagedacht over behoud van bestaande faciliteiten als het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Op dit moment wonen de mensen met veel tevredenheid in De Knipe. De wens is dan ook dat deze tevredenheid in de toekomst behouden blijft.

 • Het is belangrijk dat in De Knipe een basisschool blijft. Een school is het hart van het dorp.
 • MFA De Barte is een belangrijke spil in het dorp waar ook nu al tal van activiteiten georganiseerd worden.
 • De Knipe beschikt over een warme bakker. Het is wenselijk dat die in De Knipe blijft, misschien met uitbreiding van een koffie/lunch corner.
 • Café de Knyp moet een bestemming blijven voor dorpsactiviteiten zoals biljart, klaverjassen, toneel, vergaderingen en diverse feesten. Wellicht is het mogelijk dat in de zomermaanden het terras van het café eerder opengaat om zo fietsers te kunnen voorzien van een consumptie. Dit vergroot de aanloop en levendigheid in het dorp.
 • De SRV-wagen: Winkel aan huis, rijdt twee keer per week door De Knipe. Het is wenselijk dat deze voorziening blijft bestaan.

De groep betrokken Knypsters die met het thema voorzieningen bezig is geweest hebben ook nieuwe ideeën voor voorzieningen op weg naar 2033……U kunt hierbij denken aan:

 • Een pinautomaat. Ondanks dat er veel digitaal gaat blijft de behoefte aan contant geld zeker bestaan. De Rabo was bereid om een stand alone pinautomaat te plaatsen, maar vond geen goede locatie. Bij een supermarkt zou dat wel kunnen.
 • Een supermarkt. Het is wenselijk dat er een supermarkt in het verzorgingsgebied van De Knipe komt. In het dorp zou het mooiste zijn. Een alternatieve locatie zou (in) het pand van Bos Tuin en Dier kunnen zijn. Dat zou ook voor de inwoners van Skoatterwâld een mooie locatie zijn.
 • Een sporthal. De Knipe is een bijzonder actief en met name ook een sportief dorp. De drie grootste sportverenigingen te weten: Kinea, Read Swart en Pauwenburg hebben de beschikking over een mooi sportpark. Deze sportverenigingen hebben een aantrekkende werking op jeugd en volwassenen in de omringende dorpen en zelfs uit de grotere plaatsen als Heerenveen. Voor het behoud van die aantrekkelijkheid zou een uitbreiding met een sporthal geweldig zijn.
 • Asfalteren wandelpad. De Knipe ligt midden in een landelijk gebied en op loopafstand van de bossen van Oranjewoud. Om naar die bossen te komen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de onverharde paden langs de ijsbaan van beneden Knipe, die ligt bij de nieuwbouw-zuid. Dit pad loopt tot aan het water, waarna deze rechts aansluit op het fietspad dat naar Oranjewoud leidt.
  Alhoewel dit pad zeer geschikt is voor wandelaars, hardlopers en mountainbikers is het voor ouderen/mindervaliden niet goed begaanbaar. Het zou dan ook mooi zijn dat er een verharde aansluiting zou komen vanaf nieuwbouw-zuid, langs het speelveld en de ijsbaan op het bestaande fietspad. Door maar één zijde van verharding te voorzien, blijft er nog steeds een leuke mountainbike en hardloop route bestaan.
 • Zwemstrand. De Knipe wordt in ruime mate omgeven door water, echter niet allemaal geschikt voor zwemrecreatie. Door de survivalrunvereniging en een kleine groep jongeren wordt weleens gebruik gemaakt van het bruggetje over de afsplitsing van de Compagnonsvaart, waar deze een bocht maakt naar de Prinsenwijk. De vaart is daar dermate diep dat er van de brug gesprongen kan worden en er is een klein stukje gras, een picknickbank en een stukje bos. Het zou mooi zijn als er in deze bocht een klein zand/zwemstrandje gemaakt zou kunnen worden, zodat men er zomers kan recreëren. Mogelijk kan de bocht iets vergroot worden, zodat dit wat meer ruimte biedt voor vertier.

De dorpsvisie is een levend document. Dat wil zeggen: het is een visie voor de komende 15 jaar. Maar wat er gaat gebeuren is een beetje koffiedik kijken. De dorpsvisie is dan ook geen programmaboek, maar een leidraad. Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Concrete stappen die we gaan zetten:

 • Bekijken of het wenselijk is een werkgroep te formeren die nauw contact houdt met de school (De Basis/Gemeente) en ouders uit het dorp en omliggende dorpen om de continuïteit van het aantal leerlingen te waarborgen. Bijvoorbeeld door het actief benaderen van nieuwe gezinnen die in De Knipe komen te wonen middels folder/persoonlijk contact.
 • Bekijken of het plan van een sporthal haalbaar is. Leden van Kinea hebben al voorstudies gemaakt. Wellicht kunnen de andere sportverenigingen hierbij aanhaken.
 • Contact opnemen met Staatsbosbeheer om te informeren naar de mogelijkheid van het asfalteren van het wandelpad.
 • Contact opnemen met de Gemeente of er een mogelijkheid is om de huidige zwemplek iets uit te breiden.
 • Contact opnemen met de Gemeente over de mogelijkheid tot het vestigen van een supermarkt in het pand van Bos Tuin en Dier.

Wonen

De visie omtrent wonen is tot stand gekomen door middel van een brainstormsessie binnen een werkgroep van vijf dorpsbewoners, hun eigen ervaringen, verhalen van bekenden uit het dorp en op basis van de dorpsenquête die in 2015 gehouden is.

Uit die enquête blijkt dat de woontevredenheid in De Knipe groot is. Over de woningbeschikbaarheid is men minder te spreken. Het aantal woningen in De Knipe wordt geschat op ruim 600, voor het overgrote deel zijn dat koopwoningen. Er zijn 53 huurwoningen, allemaal in eigendom van woningcorporatie Accolade in Heerenveen. Het aanbod van huurwoningen en starterswoningen is te klein.

Ruim 60 % van de inwoners van De Knipe geeft in de enquête aan dat een nieuwbouwwijk een goede manier is om de voorzieningen op peil en de school in De Knipe open te houden.

De huurwoningen en appartementen bedoeld voor senioren, worden momenteel niet meer allemaal bewoond door de doelgroep. De afspraken daarover in het verleden gemaakt, worden niet meer nagekomen door de wooncorporatie.

Visie 2033
In 2033 is De Knipe-Noord aan de westkant van de nieuwbouwwijk uitgebreid. Daar staan koopwoningen in een lagere prijsklasse en huurwoningen voor starters. Ook is er in De Knipe plaats voor ouderen die in de Knipe willen blijven wonen, maar kleiner behuisd.

Door de uitbreiding van het dorp is het goed mogelijk de voorzieningen op peil en de school in De Knipe open te houden.

Concrete stappen die we gaan zetten
We nemen contact op met de wooncorporatie om de afspraken uit het verleden nog eens te bespreken. Wellicht kan er in de toekomst weer rekening gehouden worden bij het toewijzen van huurwoningen en appartementen. Zodat woningen die bedoeld zijn voor ouderen ook door de doelgroep bewoond worden.

We gaan de mogelijkheden onderzoeken wat betreft eventuele nieuwbouw in De Knipe. Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Tijdelijke afsluiting overkluizing De Knipe

Maandag 21 tot en met zondag 27 oktober 2019 (herfstvakantie) wordt de kruising Overkluizing tijdelijk afgesloten voor werkzaamheden. Samen met een bewonersgroep is er een plan opgesteld om passende verkeersremmende voorzieningen te treffen.

Klik hier voor een grotere weergave

Wat gaat er gebeuren?
Aannemer KWS gaat aan de slag met de aanleg van reflecterende belijning aansluitend bij de remmende obstakels. Op deze wijze willen we het verkeer dwingen De Knipe langzamer in te rijden. Met de betonbakken en aangepaste inrichting komt de gemeente bewoners tegemoet in hun wensen een veiliger gevoel te hebben voor fietsers en voetgangers die de kruising moeten benaderen en/of oversteken. Er is een omleidingsroute ingesteld voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Uiteraard wordt de omleidingsroute aangegeven met gele borden. Vanaf maandag 28 oktober is de kruising weer open. Dan kan het zijn dat u nog enige hinder ondervindt, omdat er nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

Hulpdiensten en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel over de kruising.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eeuwe de Vries, projectleider van de gemeente Heerenveen. Hij is van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 140513 of e.devries2@heerenveen.nl.
Of u kunt contact opnemen met Oene Willem van der Woude, projectleider KWS via 06-50226191.